Korzyści z projektu

Korzyści z projektu


Duży potencjał

Inwestycja w sposób oczywisty wpłynie na poprawę stanu środowiska gminy, a w szczególności na jakość powietrza. Obok oczywistego wpływu projektu na zagadnienia związane z ochroną środowiska gminy można dostrzec także szerszy aspekt jego realizacji. Odnosi się to szczególnie do szans jakie niesie dla gminy rozwój sektora turystki. Tylko dzięki zachowaniu doskonałego stanu środowiska na rozpatrywanym obszarze gmina będzie mogło kształtować swój pozytywny, nowoczesny i przyjazny środowisku wizerunek tworząc tym samym dogodne warunki do przybywania, inwestowania i wypoczynku na jego terenie.

Realizacja przedsięwzięcia przy wsparciu środków EFRR przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności gospodarczej regionu oraz poprawy warunków życia jego mieszkańców.

Potrzeba ta jest determinowana:

 • zmniejszeniem poziomu zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery: pyłów, SO2, NOx, CO2 oraz CO,
 • poprawą atrakcyjności ekologicznej obszaru,
 • poprawą sprawności wytwarzania ciepła,
 • ograniczaniem a w sezonie letnim całkowitą rezygnacją ze stosowania konwencjonalnych źródeł ciepła,
 • zmniejszeniem kosztów pozyskiwania ciepła,
 • pobudzeniem gospodarki,
 • negatywnym wpływem zanieczyszczeń środowiskowych na obszary chronione znajdujące się w okolicach Projektu,
 • brakiem motywacji finansowej do zastosowań odnawialnych źródeł energii
 • koniecznością spełnienia wspólnotowych wymogów produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU JEST:

ochrona środowiska naturalnego poprzez zwiększenie wykorzystania energii
z odnawialnych źródeł energii (OZE).


Celami szczegółowymi projektu są:

 • zmniejszenie ilości gazów cieplarnianych oraz innych substancji szkodliwych emitowanych do atmosfery (pyłów, dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), tlenku węgla (CO) i dwutlenku węgla (CO2)),
 • poprawienie sprawności wykorzystania energii cieplnej w ramach indywidualnych systemów grzewczych,
 • minimalizacja kosztów wytwarzania energii cieplnej,
 • zmniejszenie uzależnienia systemów grzewczych od konwencjonalnych surowców energetycznych poprzez wykorzystanie energii słonecznej i biomasy,
 • zmniejszenie ilości odpadów wytwarzanych w procesie spalania tradycyjnych surowców energetycznych,
 • podniesienie atrakcyjności turystycznej i walorów przyrodniczych gminy poprzezograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz kształtowanie jej nowoczesnego i przyjaznego środowisku wizerunku.
Skip to content